Vybrat kategorii

Prodej Autoland Nano+ Zelené jablko 500 ml

  • Autoland Nano+ Zelené jablko 500 ml Autokosmetika
Cena
78 Kč
Dostupnost zboží
24.09.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Informace o produktu

Určeno pro čištění palubní desky v automobilu. Výjimečnou účinnost čištění a ošetření automobilových kokpitů vděčí unikátnímu spojení nanočástic se skupinou alifatických uhlovodíků a voňavých kompozicí nejnovější generace.

Efektivně odstraňuje veškeré nečistoty z plastových částí interiéru vozidla, proniká do struktury čištěných povrchů a tvoří třívrstvý povlak NANO+, jež je chrání před opětným ušpiněním. Separuje a odpuzuje prachové částice, což vyvolává samočisticí efekt. Má antistatické vlastnosti. Je přijatelný pro alergiky. Pravidelné používání trvale regeneruje plastové povrchy, díky čemu získávají původní barevnou hloubku a intenzitu. Zanechává příjemné aroma, které se dlouhou dobu udržuje uvnitř vozidla. Obsahuje UV FILTR - chrání proti blednutí v důsledku působení slunečního záření. Má houbomorné vlastnosti.

NANO+ je vysoce pokročilá technologie aplikace nanočástic křemíku a stříbra. Technologie vyvinutá v kooperaci s BRENNTAG. Nanočástice působí na molekulární úrovni a pronikají hluboko do struktury čištěných součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný třívrstvý povlak. Technologie NANO+ umožňuje dosažení zmnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt lotosového květu, jehož výsledkem je samočištění. NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit požkození orgánů (nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122° F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionální předpisy.... Zobrazit celý popis produktu >>>

Obchodník kasa.cz prodává kvalitní zboží Autoland Nano+ Zelené jablko 500 ml (kod 5900304003194 ), za neuvěřitelnou cenu 78 Kč.. Související produkty najdete v kategorii Autokosmetika u tohoto e-shopu, kde si můžete vyfiltrovat i výrobce Autoland.

Produkt můžete objednat v e-shopu kasa.cz:

podobný sortiment zboží
Nabídka
Nabídka